Cần có giải pháp cho trang web nay

cần nghiên cứu để giao dịch một cách dễ dàng thuận tiện và bảo mật cao

1 Like

việc nghiên cứu cho ra sản phẩm để đến người dùng phải dễ dàng và thuận tiện , đảm mọi tầng lớp, mọi thành phần có kiến thức sơ đẳng giao dịch được không nên quá phức tạp, khó khăn cho cộng đồng web

1 Like

ví saturn cần được tích hợp nhiều loại đồng tiền, có thể mới thu hút được cộng đồng

1 Like

Hello, sorry I don’t speak Vietnamese, thank you for your feedback. I believe you are asking for Saturn Wallet to support more coins natively? Which blockchains would you think would be good to support in the future? Let us know and we will definitely consider it, you could start a vote here with our community also:

https://forum.saturn.network/c/saturn-network/feature-requests

2 Likes