Trợ giúp giao dịch

tôi vẫn chưa nhìn thấy xmlx của tôi trong tài khoản, ai đó chiwr cách giúp tôi với

1 Like

No need to create multiple threads, have answered here: Transaction help

1 Like